Storitev blagajne z raeunalnikom

Vsaka naprava mora biti stabilna in mora ¹èititi pred elektriènim udarom. Tak¹na varnost za trajni namen je dobra skozi ozemljitev, ki izhaja iz povezave med drugimi kovinskimi konstrukcijami stavbe.

Ob obve¹èanju o ozemljitvi veèinoma nosimo ¾ico, ki je izdelana iz vodnika. Ta kabel veèinoma pove¾e elektrificirano telo s tlemi. Ta kombinacija povzroèi, da elektrificirani organ sprejme ali posreduje ¹tevilne naboje, ki so nevtralizirani. Ozemljitev je osredotoèena le na nekaj delov. Deli, ki jih je treba prevzeti, vkljuèujejo predvsem sistemske in ozemljitvene ¾ice, prikljuène kable in ozemljitvene sponke nabiralnikov, ozemljitvene palice in ozemljitvene ¾ice.Ko govorimo o ozemljitvi, obstaja veè vrst ozemljitve. Prviè, obstajajo za¹èitne zemljine, ki so spoj kovinskih delov, ki vodijo elektriène naprave z zemeljsko elektrodo. Zemeljska elektroda je pred vsakim sredstvom za za¹èito pred elektriènim udarom. Drug naèin je funkcionalno ozemljitev. Doloèen je tudi z delovno ozemljitvijo. Z oznaèevanjem je mogoèe reèi, da je to ozemljitev doloèene toèke v elektriènem tokokrogu. Glavni namen te ozemljitve je predvsem pravilno delovanje elektriènih naprav tako v moteèih kot priljubljenih pogojih. Povzroèa za¹èito nizkonapetostnih omre¾ij. Ta za¹èita se upo¹teva pred uèinki prenosa vi¹jih napetosti na njo. Obièajno se izvaja v napravah in vseh elektriènih napravah, ki so odprto prikljuèene na distribucijsko omre¾je ali pa se napajajo iz niza z napetostjo veèjo od 1 kV. Govorim o napajanju preko pretvornika ali transformatorja.Drugi model je za¹èita ozemljitve. Njegovo primarno delovanje je najprej oseba, ki prena¹a atmosferske izpuste na tla.Ta model je osnova, imenovana pomo¾na. Obièajno se priporoèajo v smereh po¾arne za¹èite. ©e vedno se lahko uporabljajo v merilnih in varnostnih sistemih.